หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยภูมิ
www.cpmlocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดชัยภูมิ
“ ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่
มีช้างหลาย ดอกไม้งาม
ลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม
พระใหญ่ทวารวดี ”
 
 
 

กระดานสทนา สถ.จ.

 
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติหลักการสำรวจข้อมูลภาคสนาม การบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ของที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง, การใช้ประโยชน์หลายประเภท, ป้าย และการปรับข้อมูลที่ดิน (มาตรา 10) พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยใช้โปรแกรม LTAX 3000 v.4 และโปร
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติหลักการสำรวจข้อมูลภาคสนาม การบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ของที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง, การใช้ประโยชน์หลายประเภท, ป้าย และการปรับข้อมูลที่ดิน (มาตรา 10) พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  โดยใช้โปรแกรม LTAX 3000 v.4 และโปรแกรม LTAX GIS

เรียน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง/นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดโครงการ  จำนวน  4  แผ่น
2. ใบสมัครเข้ารับการอบรม  จำนวน  1  แผ่น
3. ตารางโครงการฝึกอบรม  จำนวน  2  แผ่น

     ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดเก็บภาษี  ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  และปรับปรุงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (Ltax 3000 v.4) ใหม่  เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษี และรวบรวมข้อมูลรูปแปลงที่ดิน  แผ่นที่แม่บท (ภ.ด.ส.3) และรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินจากกรมที่ดินเข้าสู่โปรแกรมดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม จึงกำหนดจัดโครงการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน  – 6 กันยายน 2564 (รวม 16 รุ่น)  นั้น
     ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย จึงขอเชิญท่านส่งบุคลากรที่มีความสนใจเข้ารับการอบรมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ท่านละ 5,900 บาท (ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และส่งบุคคลกรเข้ารับการฝึกปฏิบัติฯ ดังกล่าวจะขอบคุณยิ่งขอแสดงความนับถือ

ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม
โทร. 0 2411 6000 ต่อ 2165


เขียนโดย   คุณ จิตติพัชญ์

วันที่ 26 มี.ค. 2564 เวลา 08.55 น. [ IP : 203.158.220.118 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2551