หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยภูมิ
www.cpmlocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดชัยภูมิ
" กำเนิดแม่น้ำชี สดุดีพญาแลผู้กล้า
ปรางค์กู่เป็นสง่า ล้ำค่าพระธาตุชัยภูมิ
สมบูรณ์ป่าเขาสรรพสัตว์ เด่นชัดลายผ้าไหม
ดอกกระเจียวงามลือไกล อารยธรรมไทยทวารวดี"
 
 
 

วิสัยทัศน์

 
 
วิสัยทัศน์
 
   
" เป็นองค์กรที่มี่สมรรถนะสูงในการส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน "
 
   
 

 

 

พันธกิจ
 
พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
 
ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัด และตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย
 
พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถทำงานแบบมืออาชีพ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
 
ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะภายใต้หลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี
 
พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ
 
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพคน ให้คนไทยทุกคน ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะประกอบอาชีพ และความมั่นคงในการดำรงชีวิต เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชนและสังคมไทย
 
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง กับทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน
 
   
     " กำเนิดแม่น้ำชี            สดุดีพญาแลผู้กล้า
ปรางค์กู่เป็นสง่า               ล้ำค่าพระธาตุชัยภูมิ
สมบูรณ์ป่าเขาสรรพสัตว์    เด่นชัดลายผ้าไหม
ดอกกระเจียวงามลือไกล           อารยธรรมไทยทวารวดีี "
   
 
คำขวัญ
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2551