คุณอยากให้ สถ.จ. จัดอบรม เรื่องอะไรมากที่สุด
พื้นฐานด้านการจัดการบุคลากร ( 489 )
42.71%
การจัดการทรัพย์ยากรในพื้นที่ ( 394 )
34.41%
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ( 158 )
13.80%
การใช้ internet และ e-mail ( 104 )
9.08%