หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยภูมิ
www.cpmlocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดชัยภูมิ
“ ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่
มีช้างหลาย ดอกไม้งาม
ลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม
พระใหญ่ทวารวดี ”
 
 
 

ยุทธศาสตร์

 

สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง อย่างถ่องแท้ยึดถือระเบียบกฎหมาย ในการปฏิบัติ มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการ ให้บริการสาธารณะ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกเข้าใจเจตนารมณ์ในการปกครองตนเอง ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และเข้ามามีส่วนร่วม และตรวจสอบ การบริหารกิจการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นทุก ๆ ขั้นตอน

สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตัดสินใจในการบริหารกิจการต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง มีอิสระในการคิด การวางแผน การพึ่งตนเอง และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ให้การบริการสาธารณะที่ดี มีมาตรฐาน และสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชน ตลอดจน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2551