หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยภูมิ
www.cpmlocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดชัยภูมิ
" กำเนิดแม่น้ำชี สดุดีพญาแลผู้กล้า
ปรางค์กู่เป็นสง่า ล้ำค่าพระธาตุชัยภูมิ
สมบูรณ์ป่าเขาสรรพสัตว์ เด่นชัดลายผ้าไหม
ดอกกระเจียวงามลือไกล อารยธรรมไทยทวารวดี"
 
 
 

โครงสร้างองค์กร

 
ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 
กลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนาท้องถิ่น
- งานสารบรรณ
- งานประชุมสำนักงาน
- งานบริหารงานบุคคล
ข้าราชการ สถ.
   
   
   
   
 
- งานบริหารงานบุคคลของ อปท.
- งานเลขานุการคณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น
- การประสานงาน ก.ถ.
   
   
   
 
- งานถ่ายโอนบริการสาธารณะ
- งานด้านการประสาน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
- งานด้านนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและ สถ.
- งานด้านงบประมาณของท้องถิ่น
และการพัฒนารายได้
   
 
 
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ
และเรื่องร้องทุกข์
 
กลุ่มงานการเงิน บัญชี
และการตรวจสอบ
 
 
- งานกฏหมาย ระเบียบ
- งานด้านวินัย และเรื่องร้องเรียน
ส่วนท้องถิ่น
   
   
   
 
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานตรวจสอบ
   
   
   
 
 
สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ
 
อำเภอเมืองชัยภูมิ
 
อำเภอคอนสวรรค์
 
อำเภอคอนสาร
 
อำเภอจัตุรัส
 
อำเภอซับใหญ่
 
อำเภอบำเหน็จณรงค์
 
อำเภอบ้านเขว้า
 
อำเภอบ้านแท่น
 
อำเภอภักดีชุมพล
 
อำเภอภูเขียว
 
อำเภอหนองบัวระเหว
 
อำเภอหนองบัวแดง
 
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
 
อำเภอเทพสถิต
 
อำเภอเนินสง่า
 
อำเภอแก้งคร้อ
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2551