หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยภูมิ
www.cpmlocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดชัยภูมิ
“ ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่
มีช้างหลาย ดอกไม้งาม
ลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม
พระใหญ่ทวารวดี ”
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กศ. มท 0816.3/ว1901 13 ก.ค. 2563
ขอสำรวจความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2043 13 ก.ค. 2563
แจ้งเปลี่ยนวันดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และ โปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโต และพัฒนาการเด็กสำหรับโรงเรียน (KidDiary School) กศ. มท 0816.2/ว2048 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 13 ก.ค. 2563
หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4044 13 ก.ค. 2563
รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่ อปท.เบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อน โครงการหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และโครงการสนับสนุนฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2016 [บันทึกสำรวจ] 13 ก.ค. 2563
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2056 13 ก.ค. 2563
การแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเข้าร่วมโครงการ CosT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว2055 13 ก.ค. 2563
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) สน.คท. มท 0808.2/10392-10467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 13 ก.ค. 2563
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/10303-10376 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 13 ก.ค. 2563
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ สน.บถ. มท 0809.4/ว2042 [แนวทางการประมาณการ] [แบบ กง.บศ.] 13 ก.ค. 2563
การบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2045 10 ก.ค. 2563
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย (Save Zone,No New Face) (YouthTubers) กศ. มท 0816.5/ว2040 10 ก.ค. 2563
เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับงานเงิน การคลัง และการพัสดุของเจ้าหน้าที่ อปท. สบ.พถ. มท 0807.2/ว2035 10 ก.ค. 2563
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 กสธ. มท 0819.2/ว2013 10 ก.ค. 2563
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2034 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 10 ก.ค. 2563
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1994 10 ก.ค. 2563
ขอขยายเวลาในการจัดส่งแบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2028 10 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปวงชนเพื่อการศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4028 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 ก.ค. 2563
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2027 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 ก.ค. 2563
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานพยาบาลภาครัฐซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2009 9 ก.ค. 2563
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 937
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2551