หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยภูมิ
www.cpmlocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดชัยภูมิ
“ ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่
มีช้างหลาย ดอกไม้งาม
ลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม
พระใหญ่ทวารวดี ”
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ระดับ 8ว) 11 ม.ค. 2550
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งในระดับ 7ว 11 ม.ค. 2550
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว082) 10 ม.ค. 2550
สรุป ข้อสั่งการในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2549 วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2549 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว18) 10 ม.ค. 2550
โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ของ อปท. (มท 0810.5/ว7) 10 ม.ค. 2550
การประชุมสัมมนาเรื่อง "หนึ่งทศวรรษพนักงานส่วนตำบล ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/35) 10 ม.ค. 2550
แจ้งรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน(username พร้อม password) ในการบันทึกและปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สำเนาหนังสืออ้างถึง] 10 ม.ค. 2550
แนวทางการจัดบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0810.4/ว4524) 9 ม.ค. 2550
การ เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาส พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2550 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว52) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 ม.ค. 2550
โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2550 (มท 0807.3/ว56) 9 ม.ค. 2550
ขอให้กำชับข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด ให้การสนับสนุนและวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้ง (มท 0890.4/ว32) 8 ม.ค. 2550
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนนายกเทศมนตรีในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง (ด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว024) 4 ม.ค. 2550
โครงการฝึกอบรมข้าราชการที่จะเลื่อนระดับ 8 วันที่ 21-26 มกราคม 2550 3 ม.ค. 2550
รับสมัครบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร "ภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ระยะที่ 1 3 ม.ค. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 2 (มท 0807.3/ว2167)(สำหรับ อปท.) 29 ธ.ค. 2549
การ โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรสามิต เดือนธันวาคม 2549 ให้แก่ อปท. (มท 0808.3/ว2158) [บัญชีจัดสรรเงินภาษี ฯ] 28 ธ.ค. 2549
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2549 (เฉพาะข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่รวมถึง อปท.)(มท 0802.4/ว2154) 27 ธ.ค. 2549
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว2153) 27 ธ.ค. 2549
แผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2148) 26 ธ.ค. 2549
คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 571/2549 เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานและติดตามการเบิกจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประเภทผู้ประกอบการรายย่อย 25 ธ.ค. 2549
<< หน้าแรก...     946      947      948      949     (950)     951      952      953      954     ....หน้าสุดท้าย >> 958
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2551