หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
น้ำตกตาดโตน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยภูมิ
www.cpmlocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดชัยภูมิ
“ ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่
มีช้างหลาย ดอกไม้งาม
ลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม
พระใหญ่ทวารวดี ”
1
2
 
 
HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ค่ะ
 
 
 
กิจกรรม
สถ.จ.ชัยภูมิ
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือราชการ
สถ.จ.ชัยภูมิ
 
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
เผยแพร่สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด สืบสาน รักษา ต่อยอด [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563) [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 40 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3 [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 58 
***ด่วนที่สุด*** แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 41 
***ดวนที่สุด*** โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 92 
**ด่วนที่สุด**แจ้งการบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนที่ประสงค์ขอรับทุนเสมอภาคภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามปฏิทินการดำเนินงานฯ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 22 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563  [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 15 
เชิญประชุมการขับเคลื่อการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 42 
ขอประชาสัมพันธ์ \"โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563\" [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 30 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 87 
**ด่วนที่สุด** การจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 15 
***ด่วนที่สุด***การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมากชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 48 
แจ้งการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
แจ้ง มติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 158 
*** ด่วนที่สุด *** การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 62 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการรับรองข้อมูลผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข [ 30 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 28 
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID - 19 [ 29 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 34 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 [ 29 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 29 
แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานและตารางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [ 29 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 23 
 
 
มติที่ประชุมของ
ก.จังหวัดชัยภูมิ
 
 
 
 
 
 
 
 
News Information
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.
 
เชิญประชุมการขับเคลื่อการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื [ 4 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
**ด่วนที่สุด**เชิญประชุมรับฟังรายงานผลการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปองค์ก [ 23 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
ระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ คร [ 22 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 32 
 
นายโชคชัย ศรีหิรัญรัตน์  
ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ  
 
 
 
Purchase
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสฟัลต [ 4 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 169 
ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.นายางกล [ 4 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 196 
ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.นายางกล [ 4 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 608 
 
 
 
 
e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP สถ.จ.
 


ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทตู้เย็น จำนวน 2 เ [ 26 มี.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 [ 26 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 5 พาน โดยวิธีเฉ [ 16 มี.ค. 2563 ]

 
 
 
 
 
 
กิจกรรม อปท.
ในเครือข่าย
 
 
e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP
อปท.ในเครือข่าย
 


โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน คสล.เดิม ภา [ ]จ้างจ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองโง้ง บ้านหนองโง้ง หมู [ ]จ้างขุดลอกลำคลองกุดอีทอง - หนองปึงปืด บ้านกุดละลม [ ]จ้างขุดลอกลำห้วยคลองจอก ช่วงสามง่ามสะพานบ้านพ่อตา [ ]จ้างขุดลอกรอบโนนสะแบง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๔ หมู [ ]จ้างขุดลอกลำคลองริมโนนสะแบง บ้านโนนอดน้อย หมู่ที่ [ ]จ้างขุดลอกลำห้วยวังยายฉิม - วังบักหนาม บ้านหนองโง้ [ ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ]

 
 
 
 
 
   
 
  Our Webboard
  กระดานสนทนา สถ.จ.ชัยภูมิ
   
 
นักวิชาการสุขาภิบาลต้องการโอนย้าย (16 ก.ค. 2563)    อ่าน 81  ตอบ 2  
นักวิชาการศึกษา ต้องการโอนย้าย 😊 (14 ก.ค. 2563)    อ่าน 29  ตอบ 0  
หาคนแทนตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (25 มิ.ย. 2563)    อ่าน 101  ตอบ 1  
โฮมออฟฟิศ (Home Office) ดาวคะนอง (23 มิ.ย. 2563)    อ่าน 31  ตอบ 0  
 
 
   
 
  Network News
  ข่าวในเครือข่าย อปท.
   
 
อบต.วังชมภู ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับซ่อมแซมฝายชะลอน้ำและฟื้น [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ลาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.แหลมทอง การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessme [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าหินโงม ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัค [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.นาฝาย คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนหั [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ส้มป่อย เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม/วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ส้มป่อย ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.แหลมทอง นายอำเภอภักดีชุมพล ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบการดำเนินการจัดส่ง วิธีการเก็บรักษาอ [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ลาดใหญ่ ประกาศเทศบาลตำบลลาดใหญ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.นาฝาย รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผุ้มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย ป [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านแท่น ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 36 
ทต.ทุ่งลุยลาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงบ่อทิ้งขยะเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย หม [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองสังข์ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองบัวแดง ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจร ถนนบ้านแจ้ง2 บ้านราษฎ [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองโดน ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตันด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
 
 
 
 
 
 
 
  OTOP
  ผลิตภัณฑ์ในตำบล
  จ.ชัยภูมิ
 

น้ำผึ้งลัดดา ฟาร์มผึ้งลัดดา Ladda Honey Farm

สินค้า OTOP
 

อนุสาวรีย์พ่อหมื่นแผ้ว  

วัดนาคาวาสวิหาร ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญใน
จ.ชัยภูมิ
 
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
   
การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว22  [ 4 ส.ค. 2563 ]
หารือเกี่ยวกับการขออนุมัติเพื่อตั้งเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการตำรวจที่ไม่มีค่าตอบแทน กม. มท 0804.3/ว2254  [ 4 ส.ค. 2563 ]
แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2298  [ 4 ส.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท. 0803.3/ว2297  [ 4 ส.ค. 2563 ]
การเปลี่ยนรูปแบบการอบรมและการจัดสรรงบประมาณการอบรมครูด้วยระบบทางไกล รอบครูผู้สอน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2300  [ 4 ส.ค. 2563 ]
การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กค. มท 0803.3/ว2288  [ 3 ส.ค. 2563 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7 สน.บถ.  [ 3 ส.ค. 2563 ]
การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 3 ส.ค. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติระยะที่ 2 พ.ศ.2564 - 2570 และแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สาม พ.ศ.2565 - 2570 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2270  [ 31 ก.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ.2563 สน.คท. มท 0808.3/ว2277  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของ สถจ. รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ตามตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) กพส. มท 0810.7/ว2263  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบยืนยันแผนงานโครงการ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ก.ค. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนที่ประสงค์ขอรับทุนเสมอภาค ผ่านระบบ dla.thaieduforall.org ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2276  [ 31 ก.ค. 2563 ]
แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.3/ว2271  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ผ่านเกณฑ์การประเมินปี 2563 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว2252  [ 31 ก.ค. 2563 ]
แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2253  [ 31 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2255 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ก.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2258  [ 30 ก.ค. 2563 ]
แนวทางการส่งคืนเงินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2216  [ 30 ก.ค. 2563 ]
ผลการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป)สมัยที่ 76 กพส. มท 0810.2/ว2250 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2563 ]
ผลการประเมินแผนงานโครงการเบื้องต้น ภายใต้แผนงาน 3.2 (รอบ 2) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2248 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2249 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปี 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และแนวทางการบันทึกบัญชีเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2225 [รายชื่อ]  [ 30 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กจ.  [ 29 ก.ค. 2563 ]
การจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท. 0810.7/ว2222 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ค. 2563 ]
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
CLICK
สายตรงท้องถิ่นจังหวัด
โทร.044-822-203,
044-813-257-8
 
   
  NAX
  SOLUTION
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2551
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT