เลือกหมวดหนังสือ :
เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 9 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 23 
 
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 57 
 
***ด่วนที่สุด***การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน- มิถุนายน 2562) [ 9 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 38 
 
**ด่วนที่สุด**สำรวจดัชทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 29 
 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 57 
 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม [ 4 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 28 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 582
 
 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org