หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยภูมิ
www.cpmlocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดชัยภูมิ
“ ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่
มีช้างหลาย ดอกไม้งาม
ลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม
พระใหญ่ทวารวดี ”
 
 
 
 
มติที่ประชุมของ
ก.จังหวัดชัยภูมิ
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์ใน
จังหวัดชัยภูมิ
 
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญใน
จังหวัดชัยภูมิ
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 

ประวัติความเป็นมา

ตราสัญลักษณ์
   
สัญลักษณ์

เป็นรูปธงสามชาย หมาย ถึงธงแห่งชัยชนะ
ความหมาย

รูปธงสามชาย หมายถึง ธงแห่งชัยชนะสงครามเดิมผู้ครองนคร ได้เลือกภูมิประเทศ เพื่อตั้งเป็นเมืองพบว่าตรงจังหวัดนี้ มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์
ทำเลเหมาะการสู้รบป้องกันตัว จึงตั้งเมืองขึ้นและให้สัญลักษณ์เป็นรูปธงสามแฉก
 
  ความเป็นมา สถ.จ.ชัยภูมิ
 
เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทภารกิจสำคัญ ในการส่งเสริมสนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนา และให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการเพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ
 
 
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดเพชรบูรณ์