การปรับแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) สน.กศ. มท 0893.2/ว422 12 ก.พ. 2556
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว10 [บัญชีรายชื่อฯ] 12 ก.พ. 2556
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับกลาง) จำนวน 2 รุ่น ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2556 สน.บถ. มท 0809.5/ว9 12 ก.พ. 2556
การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธการ เงื่อนไขและระยเวลาในการสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนออกจากพื้นที่ และการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 กจ. มท 0802.3/ว417 12 ก.พ. 2556
การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธการ เงื่อนไขและระยเวลาในการสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนออกจากพื้นที่ และการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 กจ. มท 0802.3/ว16 12 ก.พ. 2556
สำรวจรายชื่อข้าราชการ/พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและประสงค์จะพัฒนาเพื่อให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา สน.บถ. มท 0809.9/ว3 12 ก.พ. 2556
การดำเนินงานมหกรรม ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว427 12 ก.พ. 2556
การเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการควบคุมเงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.คท. มท 0808.2/ว102 12 ก.พ. 2556
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี 2556 (เพิ่มเติม) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว421 12 ก.พ. 2556
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม และจัดนิทรรศการในงานมหกรรม ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม น.พส. มท 0810.3/ว416 11 ก.พ. 2556
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว603 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 11 ก.พ. 2556
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2556 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว415 11 ก.พ. 2556
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการระชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2556 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว26 11 ก.พ. 2556
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว413 11 ก.พ. 2556
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.กศ. มท 0893.3/ว404 11 ก.พ. 2556
รายงานข้อมูลผู้เข้าร่วมงานมหกรรม ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว396 11 ก.พ. 2556
ขอความร่วมมือดำนินการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 สน.กศ. ด่วนที่สุด มท 0893.2/ว401 11 ก.พ. 2556
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว325 [บัญชีการจัดสรรงบประมาณฯ] 8 ก.พ. 2556
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.5/ว400 8 ก.พ. 2556
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 1/2556 สล. มท 0801.2/ว25 8 ก.พ. 2556
<< หน้าแรก... [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] ....หน้าสุดท้าย >> [578]
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org