เลื่อนกำหนดการประชุมตามโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๒๓๐, ว๒๒๒๕) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 19 ต.ค. 2554
สำรวจข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือจากการเกิดอุทกภัย (วิทยุสื่อสาร สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๒๒๓๒) 19 ต.ค. 2554
แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการนำเงินส่งคลังเป็นเช็ค (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๒๒๑) 19 ต.ค. 2554
คู่มือการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวร ผ่าน GFMIS Web Online (มท ๐๘๐๓/ว๒๒๑๑) 19 ต.ค. 2554
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๒/๙๓๔) 18 ต.ค. 2554
ประกาศสำนักงานกลางกองเงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารหอประชุมอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี มหาดไทย ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ 18 ต.ค. 2554
แนวทางการดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๓/ว 2215) 18 ต.ค. 2554
โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ (มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๑๖๘ , ว ๒๒๐๑ , ว ๒๒๐๒ , ว ๒๒๐๓ , ว ๒๒๐๔) [บัญชีรายชื่อ] 18 ต.ค. 2554
สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กที่อายุครบ ๓ ปี ที่ยังไม่ได้เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๑๙๗) 18 ต.ค. 2554
การใช้บัตรเครดิตราชการ (ด่วนมาก มท ๐๘๐๓/ว ๒๒๑๐) 18 ต.ค. 2554
หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินตามข้อบังคับหรือระเบียบกระทรวงการคลัง (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๓/ว ๒๒๐๙) 18 ต.ค. 2554
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๓/๑๓๑๕) 18 ต.ค. 2554
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมการปกครอง (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๒.๓/ว ๒๒๑๔) 18 ต.ค. 2554
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและประเมินบุคคลจากผู้ที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นตามผลการสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ประกาศลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔) 18 ต.ค. 2554
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ รายการค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร สวัสดิการและค่าเช่าบ้าน (ด่วนมาก มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๒๐๐) 18 ต.ค. 2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ในไตรมาสที่ ๑ (ด่วนมาก มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๑๙๙) 18 ต.ค. 2554
ส่งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (มท ๐๘๐๑.๑/๒๖๕) 18 ต.ค. 2554
ส่งคำสังสำนักนายกรัฐมนตรี (มท ๐๘๐๑๑/๒๖๔) 18 ต.ค. 2554
การแต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตร (มท ๐๘๐๑.๑/๒๖๑) 17 ต.ค. 2554
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ 17 ต.ค. 2554
<< หน้าแรก... [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] ....หน้าสุดท้าย >> [483]
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org