ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 7 พ.ย. 2554
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท ๐๘๐๒.๔/ว๒๒๙๙, ๒๓๐๐) 7 พ.ย. 2554
เลื่อนโครงการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย ครั้งที่ ๕ อย่างไม่มีกำหนด (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๙) 7 พ.ย. 2554
การใช้หลักฐานในการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงที่ถูกเรียกเงินคืน (มท ๐๘๐๓/ว๒๒๙๗) 7 พ.ย. 2554
การรายงานการสนับสนุนรถบรรทุกเพื่อเป็นรถเมล์ รถบรรทุกขยะ และเรือ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย (น้ำท่วม) ในเขตกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (วิทยุสื่อสาร สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๒๒๙๘) 7 พ.ย. 2554
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ ว ๒๒๘๙) 4 พ.ย. 2554
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ ตามมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๒๘๘) 4 พ.ย. 2554
การส่งเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๘.๔/ว ๐๐๑) 4 พ.ย. 2554
รายงานการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ความเห็นข้อหารือของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย (มท ๐๘๐๔.๕/ว๒๒๘๗) 3 พ.ย. 2554
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๒๘๑) [บัญชีการจัดสรรงบประมาณ] 2 พ.ย. 2554
สถ.เร่งติดตั้งเครื่องกรองน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัย 2 พ.ย. 2554
การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน พ.ย. ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๓๐๐) 2 พ.ย. 2554
ขอเลื่อนการสัมมนาโครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๒๒๘๐) [บัญชีรายชื่อฯ] 2 พ.ย. 2554
คู่มือการบันทึกรายการโอนขายบิล ผ่าน GFMIS Web Online (มท ๐๘๐๓/ว๒๒๗๙) 2 พ.ย. 2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ด่วนที่สุด ที มท ๐๘๐๓/ว๒๒๗๘) 2 พ.ย. 2554
เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ (หลักสูตร ๕ วัน) รุ่นที่ ๑/๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๒๘๒) 2 พ.ย. 2554
ความคืบหน้าเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพื่อประกอบการขอรับ พ.ต.ก.) (มท ๐๘๐๙.๖/ว๓๖๓) 2 พ.ย. 2554
แบบแปลนและประมาณการราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านของกรมทรัพยากรน้ำ ปี ๒๕๕๔ จำนวน ๗ รูปแบบ (มท ๐๘๙๑.๒/ว๒๑๖๕) [แบบแปลนการก่อสร้างระบบประปา] [ประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบประปา] 1 พ.ย. 2554
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๒๒๖๓) [แบบรายงานข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ฯ] 1 พ.ย. 2554
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (มท ๐๒๐๑.๒/ว๔๓๕๗) 1 พ.ย. 2554
<< หน้าแรก... [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] ....หน้าสุดท้าย >> [486]
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org