การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่จัดตั้งใหม่และถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ (มท ๐๘๙๓.๒/ว ๒๕๑๒) [เอกสารแนบฯ] 28 ธ.ค. 2554
การแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๒.๓/ว๔๔๘) 28 ธ.ค. 2554
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) [เอกสารแนบ] 28 ธ.ค. 2554
ซักซ้อมแนวทางการออกใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) (มท ๐๘๐๘.๔/ว๒๕๑๙) 28 ธ.ค. 2554
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๕๘๖) 28 ธ.ค. 2554
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๑-๖ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๒๕๗๕,ว๒๕๗๖,ว๒๕๗๗,ว๒๕๗๘,ว๒๕๗๙,ว๒๕๘๐) [บัญชีรายชื่อฯ] 27 ธ.ค. 2554
สารอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๕ ของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 27 ธ.ค. 2554
การจัดสรรเงินเหลือจ่ายของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.๒๕๕๒ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๕๗๓, ว๒๕๗๔) 27 ธ.ค. 2554
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวโครงการฝึกอบรมวิชาชีพประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (มท ๐๘๙๑.๒/ว๒๕๘๒) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ธ.ค. 2554
การอยู่เวร รปภ.สถ.และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน ม.ค.๒๕๕๕ (มท ๐๘๐๑.๒/ว๓๕๐) 26 ธ.ค. 2554
แผนการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย ประจำปี ๒๕๕๕ และการส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม (มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๕๗๒) 26 ธ.ค. 2554
สำรวจข้อมูลผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๕๖๘) 26 ธ.ค. 2554
การมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบในการกำกับดูแล ตรวจสอบเร่งรัด เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย เป็นรายพื้นที่ (มท ๐๘๐๑.๑/ว๗๙) 23 ธ.ค. 2554
วันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ปี ๒๕๕๕ (มท ๐๘๐๑.๑/ว๗๘) 23 ธ.ค. 2554
ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๒๐-๓๐ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๕๒๘) [บัญชีรายชื่อฯ] 23 ธ.ค. 2554
ขอให้จังหวัดรายงานผลการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งวดที่ ๑ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๕๑๗) 23 ธ.ค. 2554
การกรอกข้อมูลครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งฯ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๒๔๘๗) 22 ธ.ค. 2554
แจ้งแนวทางปฏิบัติงาน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๕๑๘) 22 ธ.ค. 2554
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นำร่อง) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๕๑๐) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 22 ธ.ค. 2554
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) (มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๕๐๙) 21 ธ.ค. 2554
<< หน้าแรก... [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] ....หน้าสุดท้าย >> [494]
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org