ขอเชิญร่วมงานฉลองครบรอบ ๙ ปี สถ. (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว๓๓๘) 28 ก.ย. 2554
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ (มท ๐๘๑๒/ว๒๐๓๖, ว๗๑) [เอกสารแนบ] 28 ก.ย. 2554
ติดตามการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและแจ้งพ้นสภาพนักศึกษา (มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๙๖๙) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ก.ย. 2554
การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน ต.ค.๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๒๕๖) 27 ก.ย. 2554
ขอความร่วมมือดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๒๐๑๑) 27 ก.ย. 2554
แจ้งแผนการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๙๓.๒/ว๒๐๒๓) 26 ก.ย. 2554
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๙๘๙) 26 ก.ย. 2554
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (ด่วนมาก ๐๘๙๓.๒/ว๒๐๒๑) 26 ก.ย. 2554
ขอเชิญประชุม (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๐๒๒) 26 ก.ย. 2554
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งบเงินอุดหนุน สำหรับการจัดการศึกษา รายการค่าเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๐๒๐) 26 ก.ย. 2554
แจ้งสำรวจผู้ดูแลเด็กที่ยังไม่ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๙๓.๔/ว๒๐๑๗) 26 ก.ย. 2554
ข่าวการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (-) 26 ก.ย. 2554
การแจ้งรายชื่อท้องถิ่นจังหวัด หัวหน้างานบริหารทั่วไป ในการกำหนดให้เป็นผู้ประสานงานระดับจังหวัด (ด่วนมาก มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๐๐๓) 26 ก.ย. 2554
ตอบข้อหารือการขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๐๐๙) 26 ก.ย. 2554
การปรับอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๗/ว๔๐๒๕) 23 ก.ย. 2554
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง (มท ๐๘๐๘.๕/๒๐๐๑) 23 ก.ย. 2554
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๔๐๐๒) 23 ก.ย. 2554
คำสั่งแต่งตั้งนายพระนาย สุวรรณรัฐ ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท ๐๒๐๒.๓/ว๓๙๘๐) 23 ก.ย. 2554
ซักซ้อมการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ด่วน ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๐๐๖) 23 ก.ย. 2554
การจัดสรรเงินเหลือจ่ายของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.๒๕๕๒ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๙๗๘) 23 ก.ย. 2554
<< หน้าแรก... [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] ....หน้าสุดท้าย >> [479]
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org