หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การชำระภาษีบำรุงท้องที่ของวัด   20 ก.ย. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ทต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ดำเนินโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่เด็ก ประจำปี 2561   20 ก.ย. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนท้องถิ่น   29 ส.ค. 2561 199
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐   29 ส.ค. 2561 149
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ปรจำปี 2560   20 ส.ค. 2561 445
ข่าวประชาสัมพันธ์   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   14 ส.ค. 2561 177
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อระบบการให้บริการคำปรึกษาทางโทรศัพท์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   10 ส.ค. 2561 109
ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น (เอกสารแนบตาม นส.ที่ ชย 0023.4/789 ลงวันที่ 26ก.ค.61)   9 ส.ค. 2561 290
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งแก้ไขชื่อ "ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น "และขอให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าว   8 ส.ค. 2561 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท ของ GRIPS จำนวน 2 หลักสูตร   19 ก.ค. 2561 177
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 68
 
   
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org