****ด่วนที่สุด**** ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบ [ 21 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 29 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการประเมินผลงานข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางก [ 20 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 57 
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนกันยายน 2560 [ 20 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 15 
 
อบต.หนองไผ่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ [ 21 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ สถจ.ชัยภูมิ ร่วมงานในพิธีเปิดอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอ [ 21 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ [ 21 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านหัน ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน [ 21 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.ลาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 21 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ****ด่วนที่สุด**** ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบ [ 21 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 29 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ อ.ซับใหญ่ จ.ช [ 20 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 8 
ทต.ลาดใหญ่ โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง [ 20 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 โครงการจ่ายขาดเงินสะสม [ 20 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านยาง แบบรายงานสรุปการดำเนินการ เรื่องข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ป [ 20 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านยาง แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการ เรื่องข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 256 [ 20 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 10 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการประเมินผลงานข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางก [ 20 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 57 
ทต.หนองสังข์ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกร [ 20 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองสังข์ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รางระบายน้ำแบบตั [ 20 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองสังข์ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รางระบายน้ำแบบตั [ 20 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
 
 
 
การรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี" [ 21 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 22 
ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (4 PW) [ 20 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 23 
ด่วนที่สุด การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-ceiling) [ 20 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 35 
***ด่วนที่สุด*** การประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น [ 20 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 20 
****ด่วนที่สุด**** การดำนเนินงานการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ [ 18 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 39 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า Thai Rabies Net [ 15 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 47 
แจ้งรายชื่ออบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับ อปท.จังหวัดชัยภูมิ [ 11 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 390 
***ด่วนที่สุด** แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ชำรุดเสียหายและจำเป็นต้องซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน [ 11 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 78 
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2560 [ 8 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 126 
****ด่วนที่สุด**** ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 7 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 64 
****ด่วนที่สุด**** การขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล [ 7 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 80 
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 7 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 129 
แนวปฏิบัติในการออกหนังสือเดินทางราชการให้แก่บุคลากรของภาคเอกชนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ  [ 7 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 58 
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจและรวบรวมข้อมูลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ [ 6 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 69 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 8-60 [ 5 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 363 
โครงการฝึกอบรม"แนวทางปฏิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับ อปท.จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2560 [ 31 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 502 
การรายงานการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ [ 31 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 119 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ "น้ำคือชีวิต:ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ " [ 31 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 204 
การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 31 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 79 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 8/60  [ 30 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 353 
 
 
 
ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง 4 กันยายน 2560 [ 4 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 81 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 28 สิงหาคม 2560 [ 28 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 79 
ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง 23 สิงหาคม 2560 [ 23 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1922  [ 20 ก.ย. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 28 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว1926  [ 20 ก.ย. 2560 ]
หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน สน.คท. มท 0808.2/ว1925  [ 20 ก.ย. 2560 ]
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1923  [ 20 ก.ย. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... สน.บถ. มท 0809.2/ว1821  [ 20 ก.ย. 2560 ]
มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5289  [ 19 ก.ย. 2560 ]
ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1918  [ 19 ก.ย. 2560 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ในส่วนที่ไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1919 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2560 ]
ซักซ้อมแนวปฏิบัติเงินฝากคลังเพื่อดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1920  [ 19 ก.ย. 2560 ]
ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ ว1917  [ 19 ก.ย. 2560 ]
การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1916  [ 19 ก.ย. 2560 ]
ขอเชิญส่งครูเข้ารับการอบรมหลักสูตร (โตไปไม่โกง) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1915  [ 19 ก.ย. 2560 ]
แจ้งผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และกำหนดการมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.3/ว1914 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 19 ก.ย. 2560 ]
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1911  [ 18 ก.ย. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1894 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินการของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/9513, 9514 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2560)สน.คท. มท 0808.2/9515 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2560 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 18 ก.ย. 2560 ]
การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1866  [ 18 ก.ย. 2560 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1901 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2560 ]
 
 
ก้านตาลนวดเท้าลดภาวะแทรกซ้อน
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 

 
 
 
  คุณอยากให้ สถ.จ. จัดอบรม เรื่องอะไรมากที่สุด
  พื้นฐานด้านการจัดการบุคลากร
  การจัดการทรัพย์ยากรในพื้นที่
  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  การใช้ internet และ e-mail
 
 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2551
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org