ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุ [ 25 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 1 
ด่วนที่สุด โครงการประชุมเิชงปฏิบัติการเพื่อศักยภาพให้แก่ปลัดและรองปลัด อปท. ครั้ [ 23 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 101 
โครงการอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ [ 23 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 112 
 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุ [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.นาฝาย [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.นาฝาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์โครงการประเพณีเขาสระหงส์ [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.นาฝาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมามหรศพศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวอิสาน โครงการประเ [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.นาฝาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารับรองผู้ที่ได้เชิญมาร่วมงานและร่วมประกอบพิธีกรร [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.นาฝาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์และใช้ในขบวนแห่ โครงการ [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.นาฝาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการจัดงานประเพณีเขาสระหงส์ ต [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.นาฝาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการจัดงานประเพณีเขาสระหงส์ ตำบลนาฝาย โ [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.นาฝาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องสักการะในพิธีบวงสรวงแม่หงส์ และเปลี่ยนผ้าแ [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านหัน ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประ [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 12 
อบต.หนองโพนงาม โครงการนมัสการพระคู่บ้าน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองโพนงาม โครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล หลวงพ่อใหญ่คัพ ครั้งที่ 4 [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองโพนงาม โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองโพนงาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองโพนงาม โครงการเด็กไทยว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ (ป้องกันเด็กจมน้ำ) ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษ [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
 
 
 
การเรียกเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบริการการจัดการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ชนะการประมูล [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
***ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมทั้งพร้อมทั้งจัดทำข้อมูลและหลักฐานตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 9 
***ด่วนที่สุด*** การฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทำหน้าที่วิทยากรครู ก [ 24 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 51 
***ด่วนที่สุด*** การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 37 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามหนังสือสั่งการและการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 67 
สำนักงบประมาณ แจ้งการจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2561 จำนวน 4 ผลงาน [ 23 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 25 
การนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 32 
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ จำนวน 2 กรณี [ 23 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 34 
***ด่วนที่สุด*** การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. [ 23 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 95 
การตรวจสอบโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. และการประชุมวิชาการเนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 23 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 32 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งวดที่ ๓ [ 23 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 35 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งวดที่ ๓ [ 23 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 28 
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ และการขอทำบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 23 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 26 
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันฝึกอบรบตามโครงการอบรบสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รุ่นที่ 7) [ 17 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 213 
แจ้งการโอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น (อปท.) ประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 17 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 137 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2561 [ 17 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 78 
ด่วนมาก โครงการอบรมสัมมนาชี้แจงการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomane Assessment:: LPA) จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 13 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 348 
ขยายเวลาการรายงานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง (INFO) งวด ๒  [ 11 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 56 
การรณรงค์จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 [ 11 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 46 
 
 
 
ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุ [ 25 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 1 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ วันที่ 19 เม.ย. 2561 [ 19 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 50 
ยกเลิกประกาศประกวดราคา e-bidding วันที่ 19 เม.ย. 2561 [ 19 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอให้ปรับแก้รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1155  [ 24 เม.ย. 2561 ]
เร่งรัดการรายงานข้อมูลการเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว1125  [ 24 เม.ย. 2561 ]
แจ้งกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.3/ว1121  [ 24 เม.ย. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Innovative School Summit 2018 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1145  [ 24 เม.ย. 2561 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว1144 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 เม.ย. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเตอร์เน็ต (GIS Health) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1156  [ 24 เม.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1152  [ 24 เม.ย. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว1135  [ 23 เม.ย. 2561 ]
ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561 กพส. มท 0810.5/ว1134  [ 23 เม.ย. 2561 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องใน (วันเทศบาล ประจำปี 2561) สล.  [ 23 เม.ย. 2561 ]
การเรียกเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบริการการจัดการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ชนะการประมูล สน.คท. มท 0808.2/ว1124  [ 23 เม.ย. 2561 ]
ขอให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลและหลักฐานตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว1119 [แบบรายงาน]  [ 20 เม.ย. 2561 ]
แบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ (อธ 2) ตามภาคผนวก 2 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1101 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2561 ]
รายงานผลการเบิกจ่ายและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1110  [ 20 เม.ย. 2561 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ. มท 0802.3/ว46  [ 19 เม.ย. 2561 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กจ. มท 0802.3/255  [ 19 เม.ย. 2561 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กจ. มท 0802.3/ว45  [ 19 เม.ย. 2561 ]
การคัดเลือกผู้บริหาร ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา การศึกษาพิเศษการสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ กศ. มท 0816.3/ว1065  [ 19 เม.ย. 2561 ]
โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.3/ว1064  [ 19 เม.ย. 2561 ]
 
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สินค้า OTOP-
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 

 
 
 
  คุณอยากให้ สถ.จ. จัดอบรม เรื่องอะไรมากที่สุด
  พื้นฐานด้านการจัดการบุคลากร
  การจัดการทรัพย์ยากรในพื้นที่
  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  การใช้ internet และ e-mail
 
 

วัดพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2551
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org