ขอเชิญร่วมประชุมพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพในระ [ 22 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 48 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 21 ก.พ. 61 [ 21 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 26 
ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 21 ก.พ. 61 [ 21 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 24 
 
ทต.คอนสาร รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 21 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว บ้านเพชรโมเดล [ 23 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 8 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 19 [ 23 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองโพนงาม กิจกรรมการออกเวทีประชาคมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 12 
อบต.หนองโพนงาม ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบล [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 13 
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว ต้อนรับคณะเทศบาลตำบลเทพสถิต เพื่อเข้าศึกษาดูงานการจัดการคัดแยกขยะ และการทำขยะทอง [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 11 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ขอเชิญร่วมประชุมพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพในระ [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 48 
อบต.หนองไผ่ [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว งานมหกรรมของดีอำเภอภูเขียว 119 ปี ประจำปี 2561 [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 13 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี2561 [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 10 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว โคงการปีใหม่ 2561 [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 10 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็น [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 10 
อบต.บ้านแท่น จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ บ้านข่า หมู่ที่ 7 [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 10 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 21 ก.พ. 61 [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 26 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 21 ก.พ. 61 [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 24 
 
 
 
โครงการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2561 [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 17 
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนต้นแบบมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 15 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีแลทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX ๓๐๐๐X [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 29 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รอบที่ ๑ [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 35 
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 2561 [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 23 
ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ประจำปี 2561-2562 ประเทศมาเลเซีย [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 23 
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด2561 [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 36 
เร่งรัดการเบิกจ่่ายเงินตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 43 
กำชับให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมกำหนดรหัสผ่าน (License)ด้วยตนเอง [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 91 
***ด่วนที่สุด*** ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 19 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 61 
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่ผู้บริหารและรองผู้บริหารอปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 19 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 84 
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอปท. จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 19 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 138 
ด่วนที่สุด การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561  [ 19 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 116 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว [ 19 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 57 
***ด่วนที่สุด*** การตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 16 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 133 
ด่วนที่สุด การเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2561 [ 14 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 52 
การจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันท้องถิ่นไทย พ.ศ.2561 จังหวัดชัยภูมิ [ 9 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 265 
ด่วนที่สุด การเตรียมการป้องกันภัยพิบัติ (อัคคภัย) และการจัดเวรยามรักษาสถานที่ราชการ  [ 5 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 142 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอนได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.อบต.รับรอง พ.ศ. 2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 304 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานส่วนตำบล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 234 
 
 
 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 21 ก.พ. 61 [ 21 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 26 
ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 21 ก.พ. 61 [ 21 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 24 
ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/516  [ 22 ก.พ. 2561 ]
ขอความร่วมมือในการจัดประชุมพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว510  [ 22 ก.พ. 2561 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว502  [ 21 ก.พ. 2561 ]
ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว0994  [ 21 ก.พ. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คู่มือการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และแบบรายงานข้อมูลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2561 กพส. มท 0810.5/ว427  [ 21 ก.พ. 2561 ]
ขอความร่วมมือในการเร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว500  [ 21 ก.พ. 2561 ]
รายงานผลการตรวจอุจจาระโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามแผนพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว493 [เอกสาร 1] [เอกสาร 2] [เอกสาร 3]  [ 21 ก.พ. 2561 ]
โครงการคััดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว492  [ 21 ก.พ. 2561 ]
แจ้งอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กพส. มท 0810.5/ว491  [ 20 ก.พ. 2561 ]
การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว07,ว08  [ 20 ก.พ. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว469  [ 20 ก.พ. 2561 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว484  [ 20 ก.พ. 2561 ]
แจ้งเลื่อนวันสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว477  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว486  [ 19 ก.พ. 2561 ]
การอบรมสัมมนาชี้แจงทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ด่วนมาก กพส. มท 0810.7/ว472  [ 19 ก.พ. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3-7 สน.บถ. มท 0809.4/ว497 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.พ. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3-รุ่นที่ 7 สน.บถ. มท 0809.4/ว480 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ขอเชิญร่วมงาน (เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว485  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ขอรับการสนับสนุนข้อมูลจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน ศมบ. วงรอบ 6 เดือน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว587  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ตรวจสอบข้อมูลจำนวนชุมชนในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว471  [ 19 ก.พ. 2561 ]
 
 
อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลสินค้า OTOP
ก้านตาลนวดเท้าลดภาวะแทรกซ้อน
 

 
 
 
  คุณอยากให้ สถ.จ. จัดอบรม เรื่องอะไรมากที่สุด
  พื้นฐานด้านการจัดการบุคลากร
  การจัดการทรัพย์ยากรในพื้นที่
  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  การใช้ internet และ e-mail
 
 

รอยเท้าไดโนเสาร์
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2551
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org