ขอเชิญร่วมการสั่งจองเหรียญพระกริ่งพระพุทธโสธร และเหรียญพระพุทธโสธร \\\"รุ่น [ 16 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 87 
ด่วนที่สุด การคัดเลือกกรรมการไป ก.กลาง ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ย. 2560 [ 14 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 104 
ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล แล [ 10 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 364 
 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ สถจ.ชัยภูมิ จัดอบรมโครงการซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครั [ 24 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 14 บ้านหนองโพนงาม ด้วยวิธีประ [ 24 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุมนายก ปลัด และผอ.กองคลัง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท [ 23 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 14 
อบต.หนองไผ่ การรับลงทะเบียนผุ้ประกอบการตามโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ [ 23 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 14 บ้านหนองโพนงาม ด้วยวิธีประกวดราค [ 23 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 9 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฟื้นฟูสมรรถถาพ จังหวัดชัยภูมิ [ 23 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 6 
ทต.คอนสาร พิธีบำเพ็ญกุศลศพพระครูปริยัติเขตคณารักษ์ [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 12 
ทต.คอนสาร มอบบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 11 
ทต.คอนสาร ประเพณีลอยกระทง [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 14 
ทต.คอนสาร เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงภายในเขตเทศบาลตำบลคอนสาร [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านแท่น ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 9 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ท้องถิ่น จ.ชัยภูมิ รับฟังพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา บรรยายการบริหารจัดการขยะ [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 11 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 9 
อบต.นาฝาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเ [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านหัน ประกาศร่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเส [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน [ 24 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 25 
การจัดงานเทศกาลข้าวใหม่ [ 23 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 33 
การอนุมัติไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 23 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 80 
การดำเนินงานตามโครงการชัยภูมิ "บ้านสวย เมืองสุข" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 23 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 39 
ถึง สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหนองบัวแดง และ คอนสวรรค์ เรื่องกำหนดสถานที่กลางในการช่วยเหลือประชาชน  [ 21 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 50 
ถึง สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ และ สนง.เทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง ติดตามสถานการณ์อุทกภัย การให้ความช่วยเหลือ การฟื้นฟูพื้นที่ และสิ่งสาธารณประโยชน์ [ 21 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 34 
ส่งรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ LTAX3000 ครั้งที่ 33 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 21 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 48 
ด่วนที่สุด แนวทางการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบ มท ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ.2552และเบี้ยความพิการว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการของ อปท. พ.ศ.2553 [ 17 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 90 
***ด่วนที่สุด*** การขับเคลื่อนการดำเนินงาน "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเร่ียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560 - 2564 [ 17 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 60 
ขอความอนุเคราะห์การชำระหนี้ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้ผู้ประกอบการในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 17 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 67 
***ด่วนมาก*** ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560 [ 17 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 74 
ด่วนที่สุด เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตั้งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000) และจัดจัดทำแบบคำขอใช้โปรแกรมดังกล่าวส่งให้จังหวัด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560  [ 16 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 75 
***ด่วนที่สุด*** การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (อาคารเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) [ 16 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 69 
*ด่วนที่สุด* ผลสำเร็จด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 87 
โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 14 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 103 
การกำหนดสถานที่กลางเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ [ 14 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 73 
***ด่วนที่สุด*** ติดตามสถานการณ์อุทกภัย การให้ความช่วยเหลือ การฟื้นฟูพื้นที่ และสิงสาธารณประโยชน์ [ 14 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 59 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่ผู้บริหารและรองผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 14 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 177 
**ด่วนที่สุด**โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพท้องถิ่นอำเภอ สู่ สถ. 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 14 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 103 
ขอความร่วมมือสนับสนุนและติดตามการดำเนินงาน 3 กองทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 80 
 
 
 
ประกาศประกวดราคา (e-bidding) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 [ 15 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 68 
ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง 4 กันยายน 2560 [ 4 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 209 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 28 สิงหาคม 2560 [ 28 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 144 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แจ้งเวียนกฎหมายลำดับรองและแนวทางการปฏิบัติ กพส. มท 0810.5/ว2616 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2560 ]
ขอทราบแนวทางปฏิบัติการหักเงินค่าปรับการผิดสัญญาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2618,ว2619  [ 23 พ.ย. 2560 ]
การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ชุดที่ 7 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.5/ว2596 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2560 ]
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2614  [ 23 พ.ย. 2560 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2609  [ 23 พ.ย. 2560 ]
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) กศ. มท 0816.2/ว2608  [ 23 พ.ย. 2560 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งกรณีพบการส่งมอบนมโรงเรียนชนิดผสมฟลูออไรด์นอกพื้นที่ที่กำหนดและขอแจ้งข้อมูลพื้นที่ที่ให้จำหน่ายนมฟลูออไรด์และรายชื่อผู้ประกอบการในโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย กรมอนามัย ภาคเรียนที่ 2/2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2575  [ 22 พ.ย. 2560 ]
ขอแจ้งพื้นที่การจำหน่ายนมชนิดฟลูออไรด์และรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย กรมอนามัย ภาคเรียนทีี่ 2/2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2576  [ 22 พ.ย. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2597  [ 22 พ.ย. 2560 ]
การสำรวจและบันทึกข้อมูลตามแบบสำรวจสินค้า/อาหาร/ที่พัก ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ 4.0 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2598 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ย. 2560 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว136  [ 22 พ.ย. 2560 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กจ. มท 0802.3/ว168  [ 22 พ.ย. 2560 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กจ. มท 0802.3/555-556  [ 22 พ.ย. 2560 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ. มท 0802.3/ว169  [ 22 พ.ย. 2560 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ประจำปี 2561 ตามแนวทาง Thinking School กศ. มท 0816.3/ว2590 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 22 พ.ย. 2560 ]
การอนุญาตผู้สมัครเข้ารับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว135  [ 21 พ.ย. 2560 ]
การแก้ไขข้อมูลเอกสารสำรองเงินการกันไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว2565  [ 21 พ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา สน.คท. มท 0808.2/14594-14603 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ย. 2560 ]
แจ้งโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว2571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ย. 2560 ]
แจ้งโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว2572 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ย. 2560 ]
 
 
ก้านตาลนวดเท้าลดภาวะแทรกซ้อน
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 

 
 
 
  คุณอยากให้ สถ.จ. จัดอบรม เรื่องอะไรมากที่สุด
  พื้นฐานด้านการจัดการบุคลากร
  การจัดการทรัพย์ยากรในพื้นที่
  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  การใช้ internet และ e-mail
 
 

ศูนย์เรียนรู้คัดแยกขยะบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2551
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org