ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเ [ 24 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 14 
โครงการวางแผนทางการเงินและการลงทุน ปี 2560 [ 20 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 58 
ขอประชาสัมพันธ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน โครงการบ้าน ธอ [ 19 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 86 
 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศจัดซ้ือจัดจ้างลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 [ 24 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านแท่น เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายดอนปู่ตา บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 10 [ 24 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านแท่น ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน บ้านเชียงพิณ หมู่ที่ [ 24 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านแท่น เปิเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน บ้านเชียงพิณ หมู่ที่ 8 [ 24 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านเป้า ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติ [ 24 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านเป้า ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติ [ 24 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านเป้า ประกาศ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 [ 24 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ สถจ.ชัยภูมิร่วมงานการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินท [ 24 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ส้มป่อย แผนการจัดหาพัสดุ-2560 [ 24 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.ส้มป่อย งบการเงืน-ประจำเดือน-มิถุนายน-2560 [ 24 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.ส้มป่อย งบการเงิน-ประจำเดือน-พฤษภาคม-2560 [ 24 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.ส้มป่อย งบการเงิน-ประจำเดือน-เมษายน-2560 [ 24 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.ส้มป่อย งบการเงิน-ประจำเดือน-มีนาคม-2560 [ 24 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.ส้มป่อย งบการเงิน-ประจำเดือน-กุมภาพันธ์-2560 [ 24 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.ส้มป่อย งบการเงิน-ประจำเดือน-มกราคม-2560 [ 24 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ [ 21 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 89 
***ด่วนมาก*** การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม [ 20 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 116 
การเรียกหลักฐานเอกสารประกอบการขอรับบริการจากรัฐ [ 19 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 53 
การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 19 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 51 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครอง เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 74 
สรุปการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค [ 17 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 48 
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561 [ 14 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 37 
แจ้งชะลอการดำเนินโครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 41 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แนวทางการทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ [ 14 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 44 
ขอส่งจดหมายข่าว@POST ฉบับที่ ๗/๒๕๖๐ ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๐ [ 13 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 48 
การปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ผลงานและการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐบนโทรศัพท์แบบพกพาด้วยระบบ G-News [ 13 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 50 
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ [ 13 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 59 
ระบบบันทึกข้อมูลนวัตกรรมท้องถิ่น LPA ด้านที่6 [ 7 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 142 
ถึงอำเภอทุกอำเภอ อบจ.และ เทศบาลเมือง แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมฯ [ 7 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 134 
การดำเนินงานโครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ [ 6 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 100 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 6/60 [ 5 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 321 
การจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 4 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 104 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6-60 [ 3 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 529 
ด่วนที่สุด การมอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ [ 3 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 133 
แจ้งคะแนนผลการประเมินรับรองการจัดระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. ประจำปี 2560 [ 30 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 110 
 
 
 
ประกาศจัดซ้ือจัดจ้างลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 [ 24 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 5 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 [ 14 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 43 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 2 [ 6 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1456  [ 21 ก.ค. 2560 ]
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สน.คท. มท 0808.4/ว7  [ 21 ก.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560) สน.คท. มท 0808.2/7660-7735 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/7561-7636 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ค. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท.  [ 20 ก.ค. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดพิมพ์ หนังสือศัพท์ภาษาอาเซียนน่ารู้ ฉบับราชบัณฑิตยสภา พร้อมปากกาอัจฉริยะ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1443  [ 20 ก.ค. 2560 ]
การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว4019  [ 20 ก.ค. 2560 ]
สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว66  [ 20 ก.ค. 2560 ]
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1448  [ 20 ก.ค. 2560 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง สน.คท. มท 0808.3/ว6  [ 20 ก.ค. 2560 ]
ขอส่งแนวทางการดำเนินงานรณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1441  [ 19 ก.ค. 2560 ]
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1440  [ 18 ก.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2560) สน.คท. มท 0808.5/ว1439 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ที่มีความหมาย ได้ผลจริง เพื่อสร้าง Active Citizen - คนเก่ง คนดี รับผิดชอบต่อตัวเองต่อสังคม กศ. มท 0816.3/ว1437  [ 18 ก.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด กศ. มท 0816.4/ว1438  [ 18 ก.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว3969  [ 18 ก.ค. 2560 ]
แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการตามกรอบการประเมินสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กปต. มท 0811.1/ว17  [ 17 ก.ค. 2560 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ ด่วนมาก กศ. มท 0816.4/ว1429  [ 17 ก.ค. 2560 ]
โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ระดับตำบล และ อำเภอสะอาด ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1385  [ 17 ก.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1424  [ 17 ก.ค. 2560 ]
 
 
ก้านตาลนวดเท้าลดภาวะแทรกซ้อน
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 

 
 
 
  คุณอยากให้ สถ.จ. จัดอบรม เรื่องอะไรมากที่สุด
  พื้นฐานด้านการจัดการบุคลากร
  การจัดการทรัพย์ยากรในพื้นที่
  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  การใช้ internet และ e-mail
 
 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2551
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org