เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร อปท. ประจำเดือน ธ.ค.61 [ 13 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 61 
**ด่วนที่สุด** แจ้งกำหนดการประชุมผู้บริหาร อปท. ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 13 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 70 
**ด่วนที่สุด** ขอความอนุเคราะห์ สนับสนุนและร่วมกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม [ 7 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 97 
 
อบต.บ้านยาง กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ปล่อยปลา และตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย รดน้ำต้นไม้ [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านยาง วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2561 [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองแวง แจ้งกำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว ต้อนรับคณะทีมปั่น bike อุ่นไอรัก [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.ซับสีทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ52-002 สายคุ้ [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ซับสีทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ52-001 สายบ้า [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านหัน ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562 [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองบัวแดง ประกาศผู้ชนะฯ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเก่าใหญ่ หมู่ 14 ประจำปีงบ [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองบัวแดง ประกาศผู้ชนะฯ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านราษฎร์ดำเนิน หมู่ 2 ประจำปีงบ [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองบัวแดง ประกาศผู้ชนะฯ จ้างก่อสร้างรั้วบ่ขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองบัวแดง ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านราษฎร์ดำเนิน [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองบัวแดง ประกาศผู้ชนะฯ จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจร ถนนไทยเจริญ2 บ้านไทยเจริญ ห [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองบัวแดง ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองบัวแดง ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ลำห้วยลา [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านยาง บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
 
 
 
**ด่วนที่สุด**การจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 11 
**ด่วนที่สุด**เปลี่ยนกำหนดวันประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัดศูนย์การอบรมครูทางไกลฯ  [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 19 
การส่งหนังสือรวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 13 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ อบจ.ชย. และ ทม. ชัยภูมิ เรื่อง การซักซ้อมแนวทาง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 35 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชย. และ ทม.ชัยภูมิ เรื่อง การเตรียมการรองรับสถานการณืภัยแล้ง ปี 2561/62 [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 21 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) ครั้งที่ 11/2561  [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 79 
**ด่วนที่สุด** ติดตามการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 39 
โครงการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 31 
ศูนย์การอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 17 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 32 
ด่วนที่สุด เรื่อง ขอส่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจ [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 29 
ด่วนที่สุด การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๒ [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 26 
รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 8 พ.ย.2561 [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 23 
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร อปท. ประจำเดือน ธ.ค.61 [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 25 
**ด่วนที่สุด** แจ้งกำหนดการประชุมผู้บริหาร อปท. ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 48 
ขอให้เตรียมบรรยายสรุปข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน \"จังหวัดสะอาด\" ปี ๒๕๖๒ [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 54 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม เดือนพฤศจิกายน 2561 [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 18 
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 3 [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 20 
การยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 20 
การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 22 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 14 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถขยะ 14 ธ.ค.2561 [ 14 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 8 
ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 14 ธ.ค.2561 [ 14 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สน.บถ. มท 0809.4/ว4037  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
การส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4076  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4075 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ตบ. มท 0805.2/ว4074  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตบ. มท 0805.4/ว4064  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว4053  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ กพส. มท 0810.6/ว4060  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 4 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4040 [เอกสารแนบ]  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยการเสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคต กศ. มท 0816.3/ว4049  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัดศูนย์การอบรมครูทางไกล การอบรมครูพี่เลี้ยง และอบรมครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4042  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4061  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4039 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
การจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4041  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สน. บถ. มท 0809.2/ว199  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน กม. มท 0804.6/ว4024  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2561-2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4014  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
การติดตามผลการตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4015  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว4006  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3982  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู้ขอรับบริการในโครงการการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4016  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
 
 
หมวกผักตบชวา
พรมเช็ดเท้าบาง
 

 
 
 
  คุณอยากให้ สถ.จ. จัดอบรม เรื่องอะไรมากที่สุด
  พื้นฐานด้านการจัดการบุคลากร
  การจัดการทรัพย์ยากรในพื้นที่
  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  การใช้ internet และ e-mail
 
 

สวนสุขภาพชุมชนบ้านหญ้านางบ้านทุ่งโพธิ์
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2551
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org