เลือกหมวดหนังสือ :
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.ท.จ.ชัยภูมิ) ครั้งที่ 1-2562 เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2562 [ 6 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 382 
 
เรื่อง เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) [ 6 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 49 
 
การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 [ 6 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 52 
 
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 69 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 69 
 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ผ่านเวปไซต์ Google Forms [ 5 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 59 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 561
 
 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org