เลือกหมวดหนังสือ :
การยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 20 
 
การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 22 
 
แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 63 
 
การบันทึกข้อมูลคุณสมบัติพิเศษของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. 7) [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 77 
 
แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 80 
 
แจ้งประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 77 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 537
 
 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org