เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 (ตามมติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 14-58 แก้ไขล่าสุด) [ 28 ม.ค. 2559 ]  
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2559 [ 28 ม.ค. 2559 ]  
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 41) พ.ศ.2559 [ 28 ม.ค. 2559 ]  
 
แจ้ง มติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1-59 [ 28 ม.ค. 2559 ]  
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558 [ 4 ม.ค. 2559 ]  
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558 [ 4 ม.ค. 2559 ]  
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลของ อบต. ฉบับที่ 40 พ.ศ. 2558 (การประเมินผลการปฏิบัติงาน) [ 4 ม.ค. 2559 ]  
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลของ อบต. ฉบับที่ 39 พ.ศ. 2558 (การเลื่อนขั้นเงินเดือน) [ 4 ม.ค. 2559 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [15]
 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org