เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
ด่วนที่สุด การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ อปท. [ 26 ก.ค. 2559 ]  
 
***ด่วนที่สุด*** จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการจัดการศึกษา ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๕๙) [ 26 ก.ค. 2559 ]  
 
แจ้งการโอนเงินมหาดไทยใบอนุญาตขายสุรา เดือน มิ.ย.59 (โอนโดยสรรพสามิตพื้นที่ภูเขียว) เงินเข้า 26 ก.ค.59 [ 22 ก.ค. 2559 ]  
 
**ด่วนที่สุด**รายงานข้อมูลรายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายการเก็บขยะมูลฝอยองค์กรปกครองท้องถิ่น [ 22 ก.ค. 2559 ]  
 
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 - 2558 [ 21 ก.ค. 2559 ]  
 
การโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 4 [ 21 ก.ค. 2559 ]  
 
การโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 [ 21 ก.ค. 2559 ]  
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2559 การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 [ 21 ก.ค. 2559 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [264]
 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org