เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
การอบรมในหลักสูตรที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2559 [ 29 มิ.ย. 2559 ]  
 
ขอเชิญประชุมวาระพิเศษ (วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00 น.) [ 29 มิ.ย. 2559 ]  
 
ด่วนที่สุด ขอให้ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่น และ ส.อบต. ในระบบสารสนเทศเลือกตั้งท้องถิ่น [ 28 มิ.ย. 2559 ]  
 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือน เม.ย.-พ.ค.59 ให้กับ อปท. (เงินเข้า 28 มิ.ย.59 โอนโดย สถ.จ.ชย.) [ 28 มิ.ย. 2559 ]  
 
ด่วนที่สุด การจัดทำระบบยับยั้งการจราจร (Traffic Calming) บริเวณถนนจุดตัดทางรถไฟ [ 23 มิ.ย. 2559 ]  
 
"ด่วนที่สุด" สำรวจสถานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [ 23 มิ.ย. 2559 ]  
 
**ด่วนที่สุด**การตรวจสอบข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการที่ไม่ได้ปรากฎในร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.... [ 21 มิ.ย. 2559 ]  
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.ปี.2559(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้จัดประชุม) [ 20 มิ.ย. 2559 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [260]
 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org