เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
การเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ.) [ 20 ม.ค. 2560 ]  
 
คัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2560 ]  
 
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริการุ่นที่ ๑๓๐) [ 18 ม.ค. 2560 ]  
 
การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ ๒ ภาษา [ 18 ม.ค. 2560 ]  
 
รายชื่อหน่วยงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ) ตามโครงสร้างการแบ่งงานภายใน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ [ 18 ม.ค. 2560 ]  
 
ส่งแผนตรวจนิเทศการปฏิบัติการด้านการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2560 [ 18 ม.ค. 2560 ]  
 
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 17 ม.ค. 2560 ]  
 
การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ ๒ ภาษา [ 13 ม.ค. 2560 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [282]
 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org