เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
การคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 24 ส.ค. 2559 ]  
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับโครงการตามภารกิจถ่ายโอน ประเภทงานก่อสร้างอาคารงานบำรุงรักษาถนน และงานชลประทานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 24 ส.ค. 2559 ]  
 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติมตามมติ ครม. งวดที่ ๔ ครั้งที่ ๒ (เดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๙) [ 24 ส.ค. 2559 ]  
 
การใช้กลไก “คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)” เร่งปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน [ 24 ส.ค. 2559 ]  
 
***ด่วนที่สุด*** การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ ๔ [ 24 ส.ค. 2559 ]  
 
ด่วนมาก สำรวจข้อมูลความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น [ 23 ส.ค. 2559 ]  
 
การดำเนินการตามมาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ [ 19 ส.ค. 2559 ]  
 
ด่วนที่สุด การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ ให้สอดคล้องกับนโยบายการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ [ 18 ส.ค. 2559 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [269]
 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org